+359888933449 pritoni@abv.bg

Средна Арда

„Средна Арда“ е защитена местност в България в района на Източните Родопи на левия бряг на язовир Студен кладенец. Обявена е за такава на 24 юли 2000 г. („Държавен вестник“, бр. 66/2000), заведена под код 138 в Регистъра на защитените територии и защитените зони в България. Териториално се намира в Област Кърджали, Община Кърджали, в землищата на селата Висока поляна и Звезделина. Защитената местност попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково и на Регионална дирекция по горите – Кърджали.

Местността е обявена за защитена с цел:

съхраняване на характерния източнородопски ландшафт (скален венец от високи и труднодостъпни скали със сравнитено плитки, сухи пещери, формирани в резултат на тектонски процеси), и
опазване местообитанията и популациите от египетски лешояд, белоглав лешояд, белоопашат мишелов, черен щъркел, скална зидарка, син скален дрозд, тракийски кеклик, прилепни колонии.

Има припокриване между територията на „Средна Арда“ със защитената зона „Източни Родопи“ по Директивата за местообитанията, и със защитената зона „Студен кладенец“, обявена по Директивата за птиците.

В защитената местност с обща площ 420.0 хектара са забранени строителните, кариерните и геологопроучвателните дейности, сечи в горските насаждения, практикуването на алпинизъм, делтапланеризъм и бивакуване и палене на огън извън определените за целта места, и др.

Растителността в защитената местност е сухолюбива, срещат се някои ендемични и реликтни видове: родопски силивряк, уховидно подрумиче, веленовски дебелец.


kolqta

No description.Please update your profile.

  Адрес

  6737 Кърджали
  След с. Енчен
  посока Язовира (енчец)
  lat: 41.642212
  lng: 25.325370

  За Контакт

  Лице за контакт: Димитър Пенков
  Телефон: +359888933449
  E-Mail: pritoni@abv.bg
  BAN: BG04FINV915010BGN0F4NV
  BIC: FINVBGSF